Co "Polski ład" oznacza dla przedsiębiorców w Polsce?

Data dodania: 26.05.2021

W sobotę 15 maja b.r. polski rząd zaprezentował swój program „Polski Ład”, który dotyczy zmian w wielu obszarach, m. in. w dziedzinie zdrowia, rodziny, klimatu pracy i płac oraz naprawy gospodarki. Które z proponowanych zmian są istotne z punktu widzenia przedsiębiorców?

Juliusz Krzyżanowski, Senior associate, Baker McKenzie: Nie ulega wątpliwości, że uwzględnienie w Polskim Ładzie ochrony zdrowia, jako jednego z obszarów wymagających istotnej poprawy, to dobra wiadomość dla nas wszystkich. Z drugiej jednak strony, biorąc pod uwagę obecny poziom naszej ogólnej świadomości co do wagi zdrowia powszechnego jako czynnika istotnie powiązanego z gospodarką (zwłaszcza w kontekście pandemii) - nie powinno to nikogo dziwić. Polski Ład, jak każdy produkt marketingowy, jednym wyda się atrakcyjny, inni natomiast odwrócą od niego głowy.

Przedstawiciele obozu rządzącego przedstawili ambitny plan obejmujący wiele obszarów zmian, które w ich ocenie powinny zostać przeprowadzone w ochronie zdrowia. Wśród nich, jako kluczowe przedstawiono samo zwiększenie nakładów do 7% PKB w ciągu 6 lat, wdrożenie programu badań profilaktycznych dla osób po 40 r.ż. - „Profilaktyka 40+” oraz zniesienie limitów do specjalistów. Oprócz tego rządzący rozpisali ambitny plan obejmujący: podwyższenie wynagrodzeń kadr medycznych, wdrożenie działań zwiększających liczbę lekarzy i pielęgniarek, uruchomienie Funduszu Modernizacji Szpitali i Funduszu Medycznego, utworzenie Agencji Rozwoju Szpitali, reformę sieci szpitali, wdrożeniem ustawy o jakości w ochronie zdrowia, wdrożenie będących obecnie przedmiotem pilotażu - Krajowej Sieci Onkologicznej i Krajowej Sieci Kardiologicznej, rozwój nowoczesnych technologii w służbie zdrowia, usprawnienie nocnej pomocy lekarskiej oraz uruchomienie programu badawczego nad COVID-19.

Wydaje się, że tak naprawdę kluczowe dla systemu ochrony zdrowia są zmiany w zakresie zwiększenia liczebności kadr medycznych, reorganizacji leczenia szpitalnego i zniesienia limitów do specjalistów. Samo zwiększenie nakładów na zdrowie jest chwytem marketingowym, ponieważ do progu 6% PKB to jednoosobowi przedsiębiorcy obciążeni nowym wymiarem składki zdrowotnej odciążą budżet państwa, a do osiągnięcia progu 7% droga będzie jeszcze daleka. Dodatkowo, same nakłady to jedno, a sensowne nimi gospodarowanie w sposób umożliwiający osiągnięcie założonych celów to zupełnie osobna kwestia.

Oczywiście, jak zawsze "diabeł tkwi w szczegółach" i tak długo jak nie zobaczymy samych projektów ustaw, czy też, tak naprawdę, tego jak będą wyglądać po zakończeniu prac w Sejmie, trudno o szczegółowe analizy. Tym bardziej, że często same przepisy nie pozwalają jeszcze ocenić, jak dana zmiana wpłynie na funkcjonowanie systemu i staje się to możliwe dopiero po jakimś czasie. Na pewno warto dać szansę każdemu rozwiązaniu systemowemu, które może poprawić funkcjonowanie ochrony zdrowia. Musimy tylko pamiętać, żeby za jakiś czas rozliczyć polityków z tego, czy z planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia nie pozostanie tylko nowy wymiar składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, bo pozostałe zmiany utkną na korytarzach ministerialnych i sejmowych.

 

Czy właściciele firm skorzystają na zmianach podatkowych? Czy faktycznie samozatrudnienie straci na atrakcyjności?

Piotr Maksymiuk, Senior associate, Baker McKenzie: Na obecnym etapie Polski Ład jest zbiorem dość ogólnych zapowiedzi. Z ostateczną oceną propozycji podatkowych należy się wstrzymać do momentu uchwalenia ustaw i wydania rozporządzeń.

Sygnalizowane są zmiany w kilku obszarach podatkowych, które mają być skierowane do różnych podatników. Atrakcyjność propozycji podatkowych będzie odmienna w zależności od tego, jakiego rodzaju działalność i w jakim rozmiarze prowadzi dany przedsiębiorca. Rzeczywisty wpływ nowych rozwiązań na sytuację podatników w dużej mierze zależeć będzie od kształtu konkretnych przepisów oraz praktyki organów podatkowych.

Uproszczenia i zachęty dla dużych inwestorów, wsparcie inwestycji w nowe technologie, ulga na prototypy, czy ulga na robotyzację produkcji mogą mieć ograniczoną atrakcyjność dla niewielkich firm, ale są ciekawymi pomysłami dla dużych, a zwłaszcza innowacyjnych przedsiębiorstw. Dodatkową zachętą dla podmiotów prowadzących prace badawczo-rozwojowe będzie połączenie istniejących ulg B+R oraz IP Box. Z pewnością wyczekiwane są pomysły w zakresie VAT (grupy VAT, opcja opodatkowania VAT dla instytucji finansowych).

Pomysłem ułatwiającym pozyskanie inwestycji może być „Interpretacja 590” dla potencjalnych inwestorów, o ile wprowadzi wartość dodaną w stosunku do dostępnych instrumentów takich jak interpretacje podatkowe, opinie o stosowaniu zwolnień w podatku u źródła, czy uprzednie porozumienia cenowe. Wydaje się to możliwe, o ile w Ministerstwie Finansów rzeczywiście powstanie, wyposażone w odpowiednie kompetencje i sprawnie działające, centrum obsługi podatkowej odpowiedzialne za kontakty z inwestorami strategicznymi.

Konkurencyjność podatkową Polski mogą podnieść nowatorskie w Polsce pomysły ryczałtu dla przychodów zagranicznych, mający zachęcić zagraniczne podmioty do przenoszenia rezydencji podatkowej do Polski, a także program powrotu kapitału mających zachęcać Polaków do przeniesienia kapitału i dochodów do Polski. Dość enigmatyczne, choć potencjalnie bardzo interesujące, są zapowiedzi wspierania ekspansji zagranicznej, ulgi na IPO (ofertę publiczną), podatkowego wsparcia procesów konsolidacyjnych oraz finansowania venture capital.

Z kolei zapowiedzi zmian w zakresie składki zdrowotnej są z pewnością niekorzystne. Na rozwiązaniu polegającym na obliczaniu składki zdrowotnej od wysokości dochodu stracą głównie przedsiębiorcy (w tym wspólnicy spółek osobowych) uzyskujący wyższe dochody, zaś pracownicy na tym kroku zyskają niewiele, ponieważ podstawa naliczania składki będzie bardzo podobna do obecnej.

Natomiast niekorzystna dla wszystkich będzie zmiana polegająca na braku możliwości odliczenia jakiejkolwiek części składki zdrowotnej (obecnie odliczane jest 7.75% z 9% podstawy wymiaru składki) od należnego PIT. Ta zmiana dotyczy także pracowników, a nie tylko przedsiębiorców. Oznacza to zwiększenie obciążeń publiczno-prawnych dla wszystkich. Ten wzrost obciążeń wobec jedynie części podatników zostanie do pewnego stopnia zrekompensowany poprzez podniesienie do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku (pytanie, czy dla wszystkich podatników w tej samej wysokości) oraz zwiększenie do 120 tys. zł progu wejścia w 32% stawkę podatku PIT.

Wątpliwe jest zatem, czy w skali całego rynku pracy nastąpi deklarowane przez rząd obniżenie kosztów pracy. Wydaje się, że ogłaszając hasło obniżenia kosztów pracy autorzy programu mieli na myśli zwiększenie efektywnych (netto) dochodów części pracowników, gdyż nie jest zapowiadane zmniejszenie całkowitych obciążeń publicznoprawnych pracodawców. Jednak i ten efekt nie jest przesądzony biorąc pod uwagę skokowy wzrost obciążeń z powodu braku odliczalności składki zdrowotnej. W odniesieniu do przedsiębiorców rząd wprost przewiduje, że na zmianach straci 60% osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zmiany podatkowe wspomniane w Polskim Ładzie, na tym etapie, składają się z kilku bardzo ciekawych, czy wręcz przełomowych pomysłów. Są one zazwyczaj skierowane na pozyskiwanie inwestycji i zagranicznego kapitału, ułatwianie prowadzenia dużych i innowacyjnych przedsiębiorstw. Na tym etapie są to jednak dość ogólne zapowiedzi, których znaczenie dla praktyki życia gospodarczego zależeć będzie od zakresu i jakości wprowadzonych rozwiązań oraz sposobu ich interpretowania przez organy podatkowe. Natomiast pewne jest to, że zmiany dotyczące składki zdrowotnej oznaczają dla wielu podatników, nie tylko przedsiębiorców, co najwyżej brak zmiany na korzyść, a bardzo często zwiększenie ogólnego poziomu obciążeń publiczno-prawnych.

 

Jak ma zostać uregulowana praca zdalna?

Michał Lisawa, Counsel, Baker McKenzie: Jednym z elementów Polskiego Ładu są nowe przepisy o pracy zdalnej. Jednak prace nad tą regulacją trwają już od wielu miesięcy. Najnowszy projekt został przedstawiony 18 maja 2021 r. Wynika z niego, że nowa praca zdalna ma zostać uregulowana w Kodeksie pracy i ma całkowicie zastąpić dotychczasową telepracę oraz tymczasową pracę zdalną wprowadzoną w przepisach covidowych. Zmiany mają zacząć obowiązywać po upływie 3 miesięcy od dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie nie tylko do stałej pracy zdalnej, ale także do pracy hybrydowej i okazjonalnej pracy zdalnej. W wariancie podstawowym praca zdalna będzie musiała zostać uzgodniona przez pracodawcę i pracownika. Jednak w określonych sytuacjach pracodawca będzie mógł jednostronnie polecić pracę na odległość pracownikowi, który posiada odpowiednie warunki lokalowe i techniczne do jej wykonywania. Będzie to możliwe w okresie stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego, a także gdy pracodawca nie jest w stanie czasowo (z przyczyn od niego niezależnych) zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy. Co więcej, okazjonalna praca zdalna na wniosek pracownika przez maksymalnie 12 dni w roku będzie możliwa za zgodą pracodawcy oraz bez większości formalności i obowiązków po jego stronie. Pracodawca powinien w miarę możliwości uwzględnić taki wniosek podwładnego.

Praca zdalna będzie mogła być wykonywana nie tylko w domu pracownika, ale także w innych miejscach, pod warunkiem, że zostanie to uzgodnione z pracodawcą. Nowe przepisy mają obejmować również przypadki, w których praca nie jest wykonywana z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady wykonywania pracy powinny być określone w porozumieniu z organizacjami związkowymi lub regulaminie. Jednak dopuszczalne będzie także wskazanie tych zasad w poleceniu pracodawcy albo w porozumieniu z pracownikiem.

Pracodawca będzie zobowiązany dostarczyć materiały i narzędzia niezbędne do wykonywania pracy zdalnej. Będzie musiał pokryć koszty instalacji, serwisu i eksploatacji tych narzędzi, a także koszty energii elektrycznej i dostępu do łączy telekomunikacyjnych. Będzie również odpowiedzialny za inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli ich zwrot został uregulowany w regulaminie, poleceniu pracodawcy lub porozumieniu z pracownikiem. Jeśli podwładny będzie korzystał z prywatnego sprzętu lub materiałów, to będzie mu przysługiwał ekwiwalent w wysokości określonej w zawartym z nim porozumieniu. Zarówno pokrywanie powyższych kosztów, jak i wypłata ekwiwalentu, będzie mogła być zastąpiona wypłatą ryczałtu, którego wysokość musi odpowiadać przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika zdalnego. Co istotne, przepisy będą wskazywać wprost, że zapewnianie sprzętu i pokrywanie kosztów pracy zdalnej nie stanowi przychodu pracownika, więc nie podlega opodatkowaniu.

Pracodawca będzie mógł kontrolować podwładnego w miejscu wykonywania pracy zdalnej i w godzinach jego pracy, ale w sposób nienaruszający prywatności. Szczegółowe zasady takich kontroli powinny być określone w regulaminie, poleceniu pracodawcy lub porozumieniu z pracownikiem. Ponadto, zgłoszenie wypadku przy pracy zdalnej będzie oznaczało wyrażenie przez pracownika zgody na przeprowadzenie oględzin miejsca wypadku.

Istotną zmianą względem obecnych przepisów będzie nałożenie na pracownika odpowiedzialności za zorganizowanie swojego stanowiska pracy zdalnej zgodnie z zasadami bhp i ergonomii. Co więcej, pracodawca nie będzie mógł dopuścić do pracy zdalnej osoby, która nie złoży oświadczenia, że jej stanowisko zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Będzie za to zobowiązany sporządzić ocenę ryzyka zawodowego i opracować informację o podstawowych zasadach bhp przy pracy zdalnej. Ocena ryzyka zawodowego będzie mogła być uniwersalna dla poszczególnych grup stanowisk.

Materiały powiązane

Biznes Produkujesz zdrową żywność i chcesz ją zaoferować innym? Internet daje duże możliwości!
Produkujesz zdrową żywność i chcesz ją zaoferować innym? Internet daje duże możliwości!
10.09.2021
Biznes Czy polscy konsumenci polubią odroczone płatności?
Czy polscy konsumenci polubią odroczone płatności?
30.09.2021
Technologie Pierwsza wirtualna kasa fiskalna już dostępna dla polskich przedsiębiorców. Najpierw skorzysta gastronomia
Pierwsza wirtualna kasa fiskalna już dostępna dla polskich przedsiębiorców. Najpierw skorzysta gastronomia
26.08.2021
Poprzedni
Czy kampanie e-mailowe mogą przynosić zysk dla Twojej firmy?
Czy kampanie e-mailowe mogą przynosić zysk dla Twojej firmy?
Następny
Badanie KANTAR: W Polsce przybywa konsumentów z przymusu i cenoholików
Badanie KANTAR: W Polsce przybywa konsumentów z przymusu i cenoholików

Newsletter

Kalendarium

 • Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych MKBR 26.10.2021 Kielce
 • III Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Finansowych 26.10.2021
 • Akademia Inspektora Ochrony Danych 26.10.2021
Zobacz inne

Eksperci

Magdalena Michniewicz
Magdalena Michniewicz
zobacz innych

Bibliografia Outsourcingu

Mamy już 50114
pozycji w bazie

Outsourcing&More

Newsroom

 • HR Detektyw część 44 - nowości i zmiany HR Detektyw część 44 - nowości i zmiany 22.10.2021
 • Nowe data center 3S w Gdańsku Nowe data center 3S w Gdańsku 22.10.2021
 • 2 pracowników z awansem na stanowisko Associate oraz nowy Partner w dziale Asset Services Cushman & Wakefield 2 pracowników z awansem na stanowisko Associate oraz nowy Partner w dziale Asset Services Cushman & Wakefield 21.10.2021
 • Znamy agendę trzeciej edycji Pozitive Technolgies 2021 Znamy agendę trzeciej edycji Pozitive Technolgies 2021 21.10.2021
 • Ruszył system Informacji Celno-Skarbowej EUREKA Ruszył system Informacji Celno-Skarbowej EUREKA 20.10.2021
Zobacz inne

Książki

Metoda Lean Startup
Metoda Lean Startup Onepress
Zobacz inne

Blogi

 • Zrozumieć platformy robotyczne. Na co warto zwrócić uwagę, decydując się na wykorzystanie platformy Blue Prism w robotyzacji procesów biznesowych?
  Zrozumieć platformy robotyczne. Na co warto zwrócić uwagę, decydując się na wykorzystanie platformy Blue Prism w robotyzacji procesów biznesowych? Digital Teammates S.A.
 • Internet of Behaviours - nowy, światowy trend, który staje się standardem współczesnego zarządzania
  Internet of Behaviours - nowy, światowy trend, który staje się standardem współczesnego zarządzania Sebastian Młodziński
 • Jak przełożyć ocenę pracownika na wydajność firmy?
  Jak przełożyć ocenę pracownika na wydajność firmy? Sebastian Młodziński
 • Czy tworzenie robotów to zajęcie dla każdego?
  Czy tworzenie robotów to zajęcie dla każdego? Digital Teammates S.A.
 • Koniec z biurkowym rejtanowaniem
  Koniec z biurkowym rejtanowaniem Karina Kreja
Zobacz inne
 • Anna Sarnacka–Smith
  Anna Sarnacka–Smith DIAGNOZA KOMPETENCJI DISC D3, EFFECTIVENESS
 • Dymitr Doktór
  Dymitr Doktór Ekspert w dziedzinie marketingu, wizjoner, pasjonat rozwiązań outsourcingowych oraz optymalizacji. Redaktor Naczelny magazynu Outsourcing&More.
 • Wojciech Krupa
  Wojciech Krupa Strategic Account Manager, Workplace Consultant, Change Manager, C-Suite Advisor
 • Krzysztof Herdzik
  Krzysztof Herdzik
 • Karina Kreja
  Karina Kreja Ekspert Strategii Środowiska Pracy, Architekt, Rzeczoznawca Majątkowy.
Zobacz inne

Baza Firm

LMC s.r.o.,
LMC s.r.o.,
Zobacz inne