HR Detektyw część 34 - nowości i zmiany

Data dodania: 14.05.2021

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

#News 1 ▪️ Zwolnienie z ZUS i postojowe z Tarczy 9.0

Od 4 maja do 30 czerwca można składać wnioski (Wniosek RDZ-B7) o zwolnienie ze składek ZUS za marzec i kwiecień 2021 r.

Zmieni się również termin na przekazanie dokumentów rozliczeniowych za wnioskowany okres. Przedsiębiorca musi to zrobić do 30 czerwca 2021 r., chyba że jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów.

Na podstawie Tarczy 9.0 można również składać wnioski o świadczenie postojowe (Wniosek RSP-DD7). Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie pięć razy. Wniosek o to świadczenie można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Aby otrzymać pomoc przedsiębiorca musi prowadzić przeważającą działalność pod określonym kodem PKD na 31 marca 2021 r. Przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku powinien być niższy o co najmniej 40 proc. od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego albo w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

Podst. prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. 

#News 2 ▪️ Obowiązek podania kodu zawodu do ZUS

Od 16 maja pracodawcy mają obowiązek informować ZUS o tym, na jakim konkretnym stanowisku zatrudniają pracowników. Każde zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń będzie zawierać 6-cyfrowy kod zawodu.

Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła istotną zmianę w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

„Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawierać będzie w szczególności następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej: dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, imiona, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty, wykonywany zawód, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania.”

Wraz ze zmianą pojawią się również nowe druki ZUS ZUA i ZUS ZZA.

 • W druku ZUA kod wykonywanego zawodu będzie umieszczany w bloku X w polu nr 01
 • W druku ZZA kod wykonywanego zawodu będzie umieszczany w bloku V pole nr 02.

Program Płatnik oraz aplikacja ePłatnik począwszy od 16 maja 2021 r. będą dostosowane do nowych wzorów dokumentów.

Zgodnie z uzasadnieniem ZUS, wykonywany zawód ma służyć badaniom statystycznym, analizie przyczyn absencji chorobowych w danej grupie zawodowej oraz prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Jest to niewątpliwie kolejny krok do zwiększenia liczby danych przekazywanych do ZUS.

Pozyskiwanie tej informacji pozwoli m.in. oszacować, w których zawodach występuje największa zachorowalność i w jakich okresach. (…) Pragnę uspokoić przedsiębiorców, że dane będą wykorzystywane głównie do celów statystycznych – tłumaczy prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

To jednak nie koniec zmian w ubezpieczeniach, dlatego też zapraszamy na szkolenie:

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych – zbieg tytułów, oskładkowanie umów cywilno-prawnych, raportowanie umów do ZUS – 26 maja 2021 r.

Podczas webinaru eksperci przedstawią aktualny stan prac nad zmianami oraz konsekwencje wprowadzenia zmian w oskładkowaniu.

PLAN SZKOLENIA:
1. Status zmian w obszarze ubezpieczeń społecznych – informacja dla pracodawców.
2. Obowiązki związane z umowami o dzieło.
3. Planowane zmiany w zbiegach tytułów.
4. Likwidacja OFE  i jej konsekwencje.
5. Nowelizacja ustawy o PPK.

Dołącz do webinaru

#News 3 ▪️ Zmiana w nadawaniu PESEL cudzoziemcom

1 maja 2021 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL. Dzięki nadaniu numeru PESEL cudzoziemcom będzie możliwe  wygenerowanie i udostępnienie zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl, a co za tym idzie możliwość skorzystania z ulg i odliczeń oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku.

Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL.

Dzięki nowym przepisom urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek.

Nie będzie już możliwe składanie informacji od płatnika z błędnymi identyfikatorami podatkowymi podatnika (w szczególności chodzi o posługiwanie się szeregiem tych samych cyfr, w tym jedynek i dziewiątek).

Dla płatników zmiany ustawowe pozwalają na wywiązanie się z obowiązku wskazywania identyfikatora podatkowego jego pracowników – cudzoziemców, którzy mogą dla celów podatkowych ubiegać się o nadanie numeru PESEL.

Cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych, powołując się na art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 2 i w zakresie określonym w art. 9 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510).

Pozostając w tematyce cudzoziemców, już niedługo zapraszamy na szkolenie:

Rozliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowników oddelegowanych za granicę i cudzoziemców na Liście płac w 2021 r. – 21 maja 2021 r.

Omówimy na nim:

 • Podstawę wymiaru składek ZUS pracownika oddelegowanego i zleceniobiorcy.
 • Rozliczymy koszty oddelegowania (przejazd/przelot, wyżywienie, zakwaterowanie).
 • Zajmiemy się również: podstawą wymiaru świadczeń chorobowych oraz opodatkowaniem wynagrodzenia dla pracownika oddelegowanego.
 • Nie zabraknie też tematu związanego z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. 

Dołącz do webinaru

#News 4 ▪️ Przechowywanie elektronicznego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę – stanowisko MRPiT

W dobie koronawirusa oraz pracy zdalnej pracodawca coraz częściej zmuszony jest do rozwiązywania umów o pracę za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zgodnie z art. 30 § 3 Kodeksu pracy oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy traktować na równi z oświadczeniem złożonym w tradycyjnej formie pisemnej.

Art.  781. §  1. Kodeks cywilny – Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§  2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Rodzi się więc pytanie jak przechowywać dokumentację elektroniczną prowadząc dokumentację papierową?

Stanowisko MRPiT w sprawie przechowywania dokumentacji elektronicznej, gdy pracodawca prowadzi dokumentację w postaci papierowej:

Jeżeli, zgodnie ze swoim wyborem, pracodawca prowadzi np. całość dokumentacji pracownika w postaci papierowej, to w przypadku np. wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę dokonanego w formie elektronicznej w rozumieniu Kodeksu cywilnego dokument zawierający oświadczenie woli pracodawcy w tym zakresie, po przekształceniu jego postaci na papierową, powinien zostać dołączony do pozostałej dokumentacji papierowej i w takiej postaci być przechowywany. (…) Przepisy nie zobowiązują pracodawcy do dalszego, równoległego przechowywania tego dokumentu w postaci pierwotnej, tj. elektronicznej.”

Pracodawca ma więc możliwość dołączania dokumentów elektronicznych do dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej poprzez zmianę ich postaci na papierową.

Art. 948 § 3 Kodeks pracy określa sposób zmiany postaci prowadzonej dokumentacji z elektronicznej na papierową – przez sporządzenie wydruku konkretnego dokumentu i opatrzenie go podpisem pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, potwierdzającym zgodność wydruku z dokumentem elektronicznym.

#News 5 ▪️ Urlop rodzicielski na innych zasadach

Do 2 sierpnia przyszłego roku Polska musi dostosować przepisy do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów. Ma ona na celu wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy poprzez promowanie partnerskiego modelu rodziny.

W przypadku naszego kraju nowa regulacja wymusza zmiany uprawnień ojców w zakresie korzystania z urlopów rodzicielskich, m.in.:

 • nadanie ojcom indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego w wymiarze czterech miesięcy, będzie ono już niezależne od prawa kobiety,
 • zablokowanie dwóch miesięcy jako nietransferowanych, co oznacza, że dwa miesiące urlopu rodzicielskiego zostaną zablokowane wyłącznie dla ojca. Jeśli tata dziecka z nich nie skorzysta, przepadną i nie będzie można przekazać ich matce.

Zapis ten promuje partnerski model rodziny i ma pozwolić matkom wrócić na rynek pracy. Bardzo często bowiem dzieje się tak, że po urodzeniu dziecka kobiety już zaprzestają aktywności zawodowej. W dłuższej perspektywie nowa regulacja ma więc się przyczynić do zmniejszenia luki płacowej pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz wyrównania szans obu płci na rynku pracy.

Wdrożenia unijnego prawa w Polsce będzie pilnować powołana w styczniu przez Fundację Share The Care Rada Programowa, w skład której wchodzą ekonomiści, prawnicy, psycholodzy i socjolodzy, politycy, przedstawiciele biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Obecnie urlop rodzicielski w wymiarze 32 tygodni (na jedno dziecko) przysługuje obojgu rodzicom i jest współdzielony na ojca i matkę. Jeśli matka dziecka nie pracuje, taki urlop przepada.

Przed nami kolejna edycja kursu Zasiłki. Jest to jeden z najbardziej wymagających kursów w Akademii.

Kurs Zasiłki – 14 czerwca 2021 r.

Podczas tego kursu nauczysz się poprawnego ustalania okresów zasiłkowych oraz zgodnego z przepisami ustalania podstaw wymiaru świadczeń. Nauczysz się:

 • ustalania uprawnień z tytułu choroby i macierzyństwa,
 • obliczania okresów zasiłkowych,
 • ustalania podstawy wymiaru świadczeń,
 • ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego,
 • obliczania i wypłacania wynagrodzenia i zasiłków za czas choroby,
 • ustalania uprawnienia z tytułu rodzicielstwa,
 • udzielania świadczeń i wypłacania należności,
 • tytułu rodzicielstwa,
 • obliczania i wypłacania świadczenia za czas wypadku przy pracy.

Dołącz do Kursu Zasiłki

Wjęcej na temat m.in. płacy minimalnej w 2022 r. czy też emerytur stażowych przeczytacie Państwo na stronie:   https://monikasmulewicz.pl/

Hot news

A na koniec wisienka na torcie. W czerwcu ruszamy z nowym projektem, nowymi szkoleniami i NOWĄ AKADEMIĄ.

AKADEMIA HR Zarządzania Zasobami Ludzkimi – 10 czerwca 2021 r.

Podczas Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi dowiesz się jak właściwie wykorzystać potencjał ludzki w Twojej organizacji. Nauczysz się zarządzać zasobami ludzkimi w zakresie rekrutacji, szkoleń i rozwoju oraz systemów motywowania pracowników. Opanujesz przeprowadzanie okresowych ocen pracowniczych. Nauczysz się tworzyć ścieżki kariery pracowników i zarządzać talentami. Poznasz też procesy kierujące współczesnym rynkiem pracy.

Akademia kończy się egzaminem i uzyskaniem tytułu specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi – kod zawodu 242390.

Dołącz do Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Jest to pierwsza premierowa edycja Akademii, dlatego też premiowana jest kodem rabatowym w wys. 1000 zł. Jest to jedyna edycja, która przeprowadzona będzie z tak dużym upustem cenowym.

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: hrdetektywi@monikasmulewicz.pl 

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!


Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Materiały powiązane

HR HR Detektyw część 36 - nowości i zmiany
HR Detektyw część 36 - nowości i zmiany
15.06.2021
Raporty „Życie i praca po roku 2020: co się zmieniło i dlaczego” - podsumowanie wyników badania
„Życie i praca po roku 2020: co się zmieniło i dlaczego” - podsumowanie wyników badania
27.04.2021
Praca Zdalna Praca zdalna w pandemii to oszczędność czasu oraz wzrost efektywności, ale kosztem zdrowia psychicznego
Praca zdalna w pandemii to oszczędność czasu oraz wzrost efektywności, ale kosztem zdrowia psychicznego
29.04.2021
Poprzedni
Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych od 2022 r.
Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych od 2022 r.
Następny
Za 6% eksportu produktów rolnych do UE odpowiada Polska
Za 6% eksportu produktów rolnych do UE odpowiada Polska

Newsletter

Kalendarium

 • Konferencja I love marketing 21.09.2021
 • Praktyczne aspekty wynagradzania pracowników pomocy społecznej 23.09.2021
 • BEAS 2021: Premiera Raportu "Potencjał inwestycyjny Katowic" 23.09.2021 Katowice
Zobacz inne

Oferty Pracy

 • Starszy Księgowy / Starsza Księgowa - Warszawa MDDP Outsourcing Warszawa
 • Młodszy Księgowy / Młodsza Księgowa - Katowice MDDP Outsourcing Katowice
 • Młodszy Księgowy / Młodsza Księgowa - Warszawa MDDP Outsourcing Warszawa
 • Księgowy / Księgowa - Katowice MDDP Outsourcing Katowice
 • Starszy Księgowy / Starsza Księgowa - Katowice MDDP Outsourcing Katowice
Zobacz inne
 • MDDP Outsourcing Outsourcing księgowości, kadr i płac
Zobacz inne

Eksperci

Michał Lisawa
Michał Lisawa
zobacz innych

Bibliografia Outsourcingu

Mamy już 50114
pozycji w bazie

Outsourcing&More

Newsroom

 • Spotkania integracyjne na urlopie? Spotkania integracyjne na urlopie? 17.09.2021
 • Weekend w Poznaniu 17-19.09.2021 Weekend w Poznaniu 17-19.09.2021 17.09.2021
 • Kolejna edycja akcji „Do nasadzenia”, czyli zielony dywan dla przyszłych pokoleń Kolejna edycja akcji „Do nasadzenia”, czyli zielony dywan dla przyszłych pokoleń 17.09.2021
 • Pierwsze symptomy ożywienia na wrocławskim rynku biurowym po drugim kwartale 2021 r. - raport Pierwsze symptomy ożywienia na wrocławskim rynku biurowym po drugim kwartale 2021 r. - raport 16.09.2021
 • Przerwa w pracy - co warto na ten temat wiedzieć Przerwa w pracy - co warto na ten temat wiedzieć 16.09.2021
Zobacz inne

Książki

Kształtowanie przestrzeni pracy. Praca w biurze, praca zdalna, coworking.
Kształtowanie przestrzeni pracy. Praca w biurze, praca zdalna, coworking. Wolters Kluwer
Zobacz inne

Blogi

 • Śródpandemiczna mała stabilizacja
  Śródpandemiczna mała stabilizacja Karina Kreja
 • Zmiany w przepisach o rachunkowości
  Zmiany w przepisach o rachunkowości Grant Thornton
 • Mobilni menadżerowie
  Mobilni menadżerowie Karina Kreja
 • 6. punktów etykiety spotkań hybrydowych
  6. punktów etykiety spotkań hybrydowych Wojciech Krupa
 • Sprzedaż to zbiór procesów. Niektóre z nich warto zrobotyzować.
  Sprzedaż to zbiór procesów. Niektóre z nich warto zrobotyzować. Digital Teammates S.A.
Zobacz inne
 • Marzena Sawicka
  Marzena Sawicka Ekspert i autorka programów szkoleniowych. Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu środowiska branży szkoleniowo – doradczej w Polsce.
 • Katarzyna Czylok
  Katarzyna Czylok Redaktorka OutsourcingPortal
 • Waldek Olbryk
  Waldek Olbryk
 • Hubert Lipiński
  Hubert Lipiński Trener, Doradca, Menedżer, założyciel i właściciel firmy szkoleniowo doradczej bpcr.pl
 • Joanna Borowik
  Joanna Borowik Rzeczoznawca majątkowy i doradca rynku nieruchomości
Zobacz inne

Baza Firm

REESCO
REESCO
Zobacz inne