Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego

O mieście

Rada Miasta Bydgoszczy w dniu 26 czerwca 2013 r. podjęła uchwałę NR XLIII/942/13 w sprawie utworzenia spółki Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, w której Miasto posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym. Spółka realizuje m. in. zadania samorządu terytorialnego z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej Miasta, poprzez pozyskiwanie nowych i bieżącą obsługę obecnych inwestorów, stymulowanie rozwoju gospodarczego,  innowacyjności, przedsiębiorczości, kształcenia zasobów ludzkich, wspierania zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia nowych miejsc pracy.

Spółka została powołana z dniem 21 listopada 2013 roku. Celem działania Spółki są wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do ożywiania lokalnego rynku i tworzenia sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. Spółka podejmuje działania inspirujące, wspomagające oraz promujące rozwój społeczno-gospodarczy, poprzez:

  1. przyciąganie nowych inwestycji, kreujących nowe miejsca pracy;
  2. promocję Miasta Bydgoszcz;
  3. upowszechnianie i rozwijanie działalności naukowej, szkoleniowej i oświatowej w zakresie integracji z Unią Europejską oraz w zakresie stosunków pracy i pomocy społecznej;
  4. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  5. podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych;
  6. współdziałanie z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi;
  7. prowadzenie innej działalności ważnej dla rozwoju Miasta Bydgoszczy.

Utworzona Spółka jeszcze lepiej pomoże wykorzystać zgromadzony przez lata kapitał Bydgoszczy w formie wykwalifikowanej kadry pracowniczej i dostępnej infrastruktury technicznej, który stanowił podstawę dawnego przemysłu elektronicznego i telekomunikacyjnego, i zaadaptować go pod potrzeby prężnie dziś funkcjonującego sektora usług BPO/ITO, stanowiącego silne wsparcie dla rozwoju lokalnej gospodarki.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. jest głównym ośrodkiem wiedzy gospodarczej w regionie, zapewniając kompleksową obsługę wszelkich projektów inwestycyjnych w tym BPO. Poprzez czynną współpracę z ośrodkami akademickimi, developerami, agencjami HR, agencjami konsultingowymi, PAIiIZ, samorządami oraz przedstawicielami branży. BARR dysponuje bieżącą wiedzą rynkową, gromadząc, analizując i dostarczając kluczowe informacje dla podjęcia decyzji inwestycyjnej. Podsumowanie podstawowych danych branżowych o regionie, dostępne jest m. in. w opublikowanych przez Spółkę opracowaniach „BPO in Bydgoszcz”.

Spółka będzie naturalną kontynuacją działalności dotychczas prowadzonej przez Zespół Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości (ZOI) w ramach struktur Urzędu Miasta. Rozpoczęty przez ZOI a kontynuowany przez BARR proces zacieśniania wzajemnej współpracy pomiędzy przedstawicielami lokalnych firm a bydgoskimi uczelniami, już w 2013 zaowocował, m. in. uruchomieniem szeregu kierunków podyplomowych, takich jak: controlling i budżetowanie, aplikacje internetowe i mobilne, six sigma, zarządzanie zaawansowanymi sieciami teleinformatycznymi, zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym czy grafika komputerowa i multimedia.

Adres siedziby

Inne miasta

Łódź
Łódź