Elbląg

Elbląg

Elbląski Park Technologiczny

Praktyczny wymiar wsparcia przedsiębiorczości realizowany jest przez Elbląski Park Technologiczny. Profesjonalne usługi, specjalistyczna kadra, oraz nowoczesna infrastruktura biurowa i laboratoryjna to najważniejsze atuty tego miejsca. Park jest pomostem pomiędzy nauką a gospodarką, miejscem, w którym następuje koncentracja podmiotów obu wspomnianych sfer, umożliwiająca dynamiczny rozwój współpracy pomiędzy nimi.

Podstawowym zadaniem EPT jest stworzenie sprzyjających warunków do podejmowania działalności gospodarczej, inwestycyjnej i badawczej. Nowoczesny kompleks technologiczny zapewnia przedsiębiorcom możliwość dzierżawy wolnych obszarów i powierzchni biurowych, a także korzystania z infrastruktury oraz profesjonalnych usług doradczych, transfer technologii oraz pomoc w pozyskaniu środków finansowych, w tym funduszy unijnych. Sercem EPT jest budynek Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji liczący około 6000 m2. Miejsce to stwarza sprzyjające warunki rozwoju innowacyjnego biznesu, w którym przedsiębiorca planujący uruchomić nowe rozwiązania technologiczne w swojej firmie, otrzyma pomoc i wsparcie w całym procesie wdrażania. To właśnie tutaj mieszczą się  Centra Badawczo – Rozwojowe świadczące usługi na rzecz przedsiębiorców:

 • Centrum Mataloznawstwa,
 • Centrum Jakości Środowiska:
 • Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych
 • Laboratorium Badań Środowiska Pracy i Emisji
 • Laboratorium Badań Środowiska Pracy i Emisji,
 • Centrum Transferu Technologii Informatycznych,
 • Centrum Technologii Drewna i Mebli.

Oferta usług Elbląskiego Parku Technologicznego obejmuje:

 • Wykonywanie specjalistycznych badań laboratoryjnych na szeregu różnych matryc: wody, ścieków, paliw, żywności, odpadów komunalnych, produktów rozkładu materii.
 • Badania laboratoryjne wykonywane przez firmy ulokowane w Parku: metalograficzne, materiałów do produkcji mebli, wzorcowania przyrządów i urządzeń pomiarowych, badania środowiska pracy, zapylenia hałasu itp.
 • Wsparcie innowacyjne w zakresie produktu, usługi, procesu, organizacji, marketingu w oparciu o realizowane w Parku projekty unijne.
 • Pośrednictwo w pozyskaniu specjalistycznej kadry.
 • Wsparcie informacyjne w zakresie funduszy unijnych, specjalnej strefy ekonomicznej, terenów inwestycyjnych, zakładania działalności gospodarczej.
 • Networking - kojarzenie partnerów w schemacie: biznes-nauka / biznes-biznes.
 • Wystawianie/pośredniczenie w uzyskaniu opinii o innowacyjności – opinie o innowacyjności w zakresie nowych usług czy produktów są często wymagane jako niezbędny element aplikacji dofinansowanych ze środków publicznych.
 • Dzierżawa powierzchni biurowych i laboratoryjnych oraz wynajem profesjonalnego sprzętu laboratoryjnego.

Adres siedziby

Inne miasta

Miasto Kielce
Miasto Kielce