Poznań

Poznań

 • Obszar: 261,91 km²
 • Populacja: 553.600
 • Województwo: wielkopolskie
 • www: invest.szczecin.eu

Obsługa inwestora

Przedsiębiorcom realizującym na terenie Polski i Poznania nowe projekty inwestycyjne, w tym w sektorze BPO/SSC, oferowana jest duża możliwość wsparcia ze strony sektora publicznego. Wsparcie takie może przyjmować formy grantów, dotacji oraz zwolnień podatkowych i pochodzić zarówno od władz centralnych, władz lokalnych, jak i z funduszy strukturalnych UE. Dopuszczalna wysokość pomocy regionalnej została określona w Mapie pomocy regionalnej na lata 2007 – 2013. Dla Wielkopolski maksymalna intensywność regionalnej pomocy publicznej, czyli wyrażony w procentach udział pomocy w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą wynosi 40% wydatków kapitałowych lub wartości inwestycji. Wartość inwestycji liczona jest na podstawie kosztów kwalifikowanych bądź w oparciu o dwuletnie koszty miejsc pracy. Inwestor sam decyduje, który rodzaj kosztów będzie podstawą do wyliczenia wartości dotacji.

Dla sektora MSP intensywność pomocy podwyższa się o:

 • 20 punktów procentowych dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw Inwestor może korzystać z różnych form pomocy publicznej, jednakże całkowita pomoc publiczna po jej zsumowaniu nie może przekroczyć limitów określonych przez iloczyn intensywności wsparcia i wydatków kapitałowych lub wartości inwestycji. Możliwe wsparcie inwestycyjne dla sektora BPO/SSC pochodzi z dwóch źródeł:
 • Fundusze unijne (w ramach polityki spójności, fundusze strukturalne)
 • Wsparcie krajowe (centralne lub regionalne)

Inwestorzy podejmujący działalność w sektorze BPO/SSC mogą otrzymać wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach Programu założono wsparcie inwestycji w innowacyjne przedsięwzięcia w ramach priorytetu IV.

Inwestycje mogą uzyskać wsparcie:

 • na podstawie PO IG w ramach Działania 4.4 nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
 • na podstawie PO IG w ramach Działania 4.5 (Poddziałanie 4.5.2 - wsparcie w sektorze usług nowoczesnych)

Pomoc publiczna na poziomie krajowym może być udzielona w ramach programów wieloletnich realizowane przez Polska Agencje Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Specjalnych Stref Ekonomicznych bądź na poziomie lokalnym.

Wsparciem na poziomie gminy jest zwolnienie z podatku od nieruchomości. Zwolnienie takie może być udzielone zarówno podmiotom polskim jak i zagranicznym. Fakt ten nie musi być zgłaszany Komisji Europejskiej. Przyznanie ulg podatkowych należy do kompetencji Rady Gminy, która udziela ewentualnego zwolnienia z podatku od nieruchomości w formie uchwały Rady Gminy. W Poznaniu w ramach pomocy de minimis zwolnione zostały na okres 6 lat inwestycje prowadzone na terenie parków technologicznych [11] . Ponadto w ramach pomocy regionalnej zwolnieniem od podatku od nieruchomości objęto nowe inwestycje oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami [12].

 • Program zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis – Uchwała Rady Miasta Poznania nr XXX/292/V/2008 z dnia 15.01.2008 w sprawie Programu zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis: Program obowiązuje dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Poznańskiego Parku Technologiczno Przemysłowego przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398 i 400 oraz Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Rubież 46. Zwalnia się na okres 6 lat z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach wyżej wymienionych parków inwestycyjnych. Pomoc udzielona w ramach programu jest pomocą de minimis, tj. wartość tej pomocy brutto, łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez inwestora w okresie 3 lat poprzedzających dzień udzielenia planowanej pomocy, nie może przekraczać 200 000 EUR.
 • Program zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – Uchwała Rady Miasta Poznania nr XLIV/554/V/2008 a dnia 4.11.2008 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją: Zwalnia się z podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej budynki i budowle stanowiące nową inwestycję, z wyjątkiem inwestycji w zakresie działalności handlowej, stacji paliw, organizowania targów i wystaw oraz działalności logistycznej, spedycyjnej i magazynowej. W programie pomocy określono minimalne wymagane nakłady inwestycyjne lub liczbę utworzonych nowych miejsc pracy, uprawniające do uzyskania zwolnienia (limity różnią się w zależności od wielkości firmy).

Wsparcie ze strony Urzędu Miasta Poznania:

 • Organizacja spotkań z Prezydentem, przedstawicielami różnych urzędów w Poznaniu, wyjaśnienie roli poszczególnych urzędów, ułatwienie kontaktów z urzędami i instytucjami administracji publicznej na terenie miasta Poznania i aglomeracji poznańskiej,
 • Pomoc w nawiązaniu kontaktów z firmami, organizacjami w Poznaniu - agencjami rekrutacyjnymi, agencjami nieruchomości, uczelniami, developerami itd.
 • Wyznaczenie tzw. „pilota inwestycyjnego”
 • Pomoc w wyborze lokalizacji inwestycji na terenie miasta Poznania
 • Pomoc w nawiązaniu kontaktów z uczelniami i biurami karier, prowadzonymi przez uczelnie
 • Współpraca w zakresie promocji projektu inwestycyjnego
 • Współpraca z inwestorem po uruchomieniu projektu

Adres siedziby

Inne miasta

Szczecin
Szczecin