Szczecin zaprogramowany na przyszłość

Data dodania: 08.02.2018

Szczecin, jako ośrodek wielofunkcyjnej, nowoczesnej gospodarki w zakresie zaawansowanych usług i działalności badawczo-rozwojowej, stawia na nowoczesne branże. W trosce o przyszłość wdraża przyjazne środowisku rozwiązania.

Podstawą rozwoju ekonomicznego oraz konkurencyjności Szczecina są nowoczesne technologie, dlatego Miasto wspiera ośrodki naukowo-badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu, a także inwestuje w infrastrukturę informatyczną. W ostatnich latach Szczecin stał się jedną z najpopularniejszych lokalizacji dla centrów BPO, SSC i ICT, dlatego też Miasto Szczecin wdrażając Strategię Rozwoju swoim szczególnym wsparciem objęło sektory, w których kluczową rolę odgrywa wiedza.

W ostatnich latach liderem pod wzglę­dem tworzenia nowych miejsc pracy, a także dynamiki rozwoju jest właśnie branża IT. W dzisiejszych czasach informatyka obecna jest niemal we wszystkich obszarach pracy i życia. Według prognoz analityków do końca 2020 r. wakatów w tym sektorze będzie dwa razy więcej niż specjalistów, którzy mogliby je obsadzić. Obecnie w Polsce brakuje ok. 50 tys. informatyków.

Wychodząc naprzeciw sytuacji, w  Szczecinie powstało Technikum Technologii Cyfrowych, w którym młodzież będzie mogła nauczyć się tworzenia i wykorzystywania technologii cyfrowych. Siła szkoły będzie wynikać z bezpośredniej współpracy z biznesem, co umożliwi dostosowanie programu nauczania do potrzeb rynku i pracodawców. Udział przedsiębiorców w zajęciach i nowoczesne kształcenie, korzystanie z  zaplecza technologicznego firm oraz staże i praktyki mogą być dla uczniów także początkiem drogi do zdobycia pracy. Praktyki zawodowe trwające 8 tygodni uczniowie będą odbywać w  III  klasie. Dzięki współpracy z przedsiębiorcami, którzy prowadzą praktyczne zajęcia z  uczniami, możliwe będzie wypracowanie nowoczesnego programu nauczania oraz zaoferowanie uczniom praktyk i staży w szczecińskich firmach. Ponadto, w zakresie praktyk zawodowych szkoła będzie współpracować z Klastrem IT, zrzeszającym ponad 80 firm informatycznych ze Szczecina i regionu.

Technikum ściśle współpracuje również z  sąsiadującym Technoparkiem Pomerania – spółką miejską wspierającą rozwój firm informatycznych. Jest to nowoczesne centrum innowacyjności, gdzie rozwijają się nowe przedsiębiorstwa i technologie. Dzięki nowoczesnej i rozbudowanej infrastrukturze oraz kompleksowym programom wsparcia tworzone są najlepsze warunki dla dynamicznego rozwoju. Technopark Pomerania sprzyja idei komercjalizacji wiedzy i transferu technologii m.in. poprzez wspieranie kontaktów pomiędzy kadrą akademicką a światem biznesu oraz popularyzowanie wiedzy i świadomości tej tematyki w zainteresowanych środowiskach, a także szerokiej opinii publicznej.

Prowadzone działania – obok wykorzystywania m.in. bieżących kontaktów wśród zrzeszonych firm Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie i poszukiwania zainteresowanych wzajemną współpracą z uczelniami wyższymi – związane są także z prowadzeniem kampanii informacyjnych w mediach, jak również bezpośrednio z promocją potencjału wdrożeniowego jednostek rozwojowych zachodniopomorskich uczelni wyższych oraz przepływem informacji między tymi dwoma sektorami kluczowymi dla innowacji. Bieżące kontakty i współpraca Technoparku z firmami Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie, to też zachęcanie przedsię­ biorców do włączania się w proces edukacyjny na uczelniach. Jednym z  kluczowych działań w  Technoparku Pomerania, mających na celu wsparcie rozwoju branży informatycznej z regionu Pomorza Zachodniego, są specjalistyczne szkolenia IT i kursy menedżerskie. Programy i zakresy realizowanych kursów wynikają z analiz najpopularniejszych technologii IT i  metodyk zarządzania projektami oraz bieżących potrzeb w zakresie dokształcania i certyfikowania kadr oraz zarządów przedsiębiorstw, które są skupione wokół Technoparku i  stowarzyszenia branżowego Klaster ICT Pomorze Zachodnie. Tematyka szkoleń obejmowała m.in. renomowane metodyki zarządzania, takie jak SCRUM, PRINCE2, ITILv3, języki programowania JAVA, PHP, a także kursy ISTQB dla profesjonalnych testerów oprogramowania. Technopark zorganizował 25 edycji tego typu szkoleń, w których udział wzięło ponad 350 zachodniopomorskich informatyków i menedżerów.

Na mapie polskiej branży internetowej wizytówką Szczecina jest również Fundacja Rozwoju Branży Internetowej „Netcamp”, której misją jest wspieranie rozwoju i integracja branży IT w regionie. Dlatego od listopada 2007 r. organizuje inspirujące spotkania Netcamp dla przedsiębiorców z branży IT, startupów i studentów zainteresowanych wykorzystaniem nowych technologii w biznesie. Wierząc, że „Dolina Krzemowa” to stan umysłu, buduje ją w głowach ludzi promując dzielenie się wiedzą, współ­pracę i networking. Fundacja Netcamp we współpracy z infoShare Academy stworzyła projekt Zachodniopomorska Szkoła Programowania i prowadzi intensywne kursy programowania od podstaw (bootcampy). Celem jest wyszkolenie każdego roku 100 programistów dla Szczecina.

W celu wzmocnienia edukacji, nauki i biznesu dla rozwoju sektora usług, wymiany wiedzy oraz kształtowania ich zrównoważonego rozwoju, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego realizuje projekt SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i  Innowacji dla Sektora Usług. Centrum SERVICE INTER-LAB łączy w sobie funkcje jednostki naukowej, placówki edukacyjnej, ośrodka badawczo-rozwojowego, centrum transferu wiedzy i technologii, inkubatora przedsiębiorczości, instytucji otoczenia biznesu i gwarantuje dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy, a przede wszystkim zaawansowanej technologicznie infrastruktury. Służy praktykom życia gospodarczego oraz studentom umożliwiając naukę przez praktykę, kontakt z potencjalnymi pracodawcami oraz zdobycie wiedzy i doświadczenia niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej.

Szczecin posiada niewątpliwy potencjał łączenia w sobie dynamiki i kreatywności metropolii oraz przestrzeni i spokoju miejsca przyjaznego ludziom i naturze. Organizacja przestrzeni miejskiej – dużo zieleni, parków, oddech, który daje miasto, jest w skali Polski nie do przecenienia. W trosce o środowisko naturalne w Szczecinie uruchomiony został pilotażowy program, dzięki któremu poznamy odpowiedź na pytanie, jaka temperatura powietrza jest w poszczególnych punktach miasta. 

Przedstawiciele Miasta Szczecin oraz firm ReviveMachines sp. z o.o. i EmiTel sp. z o.o. podpisali list intencyjny, dzięki któremu zrealizowany zostanie pilotażowy projekt, polegający na wdrożeniu wertykalnego zastosowania aplikacji tzw. Internetu Rzeczy Smart City. Szczecin jest pierwszym miastem w Polsce testującym takie rozwiązania.

Głównym celem programu pilotażowego jest sprawdzenie możliwości  zastosowania proponowanych technologii do monitorowania zagrożeń wynikających ze zmian klimatu na obszarze Szczecina oraz ustalenie przyszłych zastosowań Internetu Rzeczy w  ramach wdrażanych w mieście rozwiązań wspierających rozwój inteligentnych miast. Podstawowy zakres pilotażu obejmuje zdalny, automatyczny pomiar temperatury w 10 punktach przestrzeni miasta, przesyłanie danych, ich rejestrowanie w bazie danych i wizualizacji w dedykowanej aplikacji narzędziowej.

W ramach pilotażu zostaną przetestowane zastosowania innowacyjnych technologii m.in.: telekomunikacyjna sieć niskoenergetyczna (LPWAN w wersji LoRa), horyzontalna aplikacja IoT wraz z  dedykowaną aplikacją wertykalną do pomiaru i wizualizacji temperatury oraz infrastruktura przetwarzająca dane w wersji chmurowej (Amazon Web Services). Na terenie miasta zostały rozmieszczone urządzenia sensoryczne, które pomogą badać zjawisko Miejskiej Wyspy Ciepła, które jest jednym z negatywnych skutków urbanizacji i koncentracji aktywności ludzi w miastach. Tereny zurbanizowane, wypełnione gęstą zabudową, pozbawione zieleni i zbiorników lub cieków wodnych, charakteryzują się wyższą temperaturą zarówno od terenów wiejskich, jak i podmiejskich, gdzie zieleń jest bardziej obfita. Projekt potrwa do końca stycznia 2018 roku. Realizacja projektu odbywa się bez zaangażowania finansowego Miasta Szczecin.

Poprzez realizację takich projektów możliwe będzie praktyczne wdrożenie Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu, obserwacja zmian skokowych temperatury w mieście, obserwacja obszarów niezabudowanych, jak również kształtowanie polityki zbywania obszarów pod zabudowę. Działanie to może mieć również wpływ np. na wytyczenie tras dla autobusów elektrycznych w mieście.

W 2017 r. Szczecin podjął działania przygotowawcze dla projektów, skutkujących przewidywanym zaangażowaniem finansowym w dziedzinie elektromobilności w latach 2017-2023 na poziomie ponad 60 mln zł (w tym w znacznej części ze środków zewnętrznych – pojazdy, tabor, infrastruktura ładowania). W ramach projektu pn. „Zakup taboru autobusowego elektrycznego – w ilości sztuk 5” w 2020 r. do Szczecina ma trafić 5 autobusów elektrycznych o  długości 12 m. Również w styczniu 2017 r. złożono deklarację dotyczącą udziału w programie badawczo-rozwojowym Narodowego Centrum Badań i  Rozwoju „Bezemisyjny transport publiczny”, w ramach którego w partnerstwie innowacyjnym ma powstać tani polski autobus elektryczny, który Szczecin mógłby zakupić jako jedno z pierwszych miast w Polsce.

W dniu 30 czerwca 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Gmina Miasto Szczecin i Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o. zawarły porozumienie w sprawie wspólnej realizacji programu bezemisyjnego transportu publicznego. W 2017 r. rozpoczęto także prace związane z projektami dotyczącymi infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania w mieście autobusów elektrycznych. 

W celu redukcji ilości spalin w miejskim powietrzu Szczecin ekologicznie modernizuje swoją flotę pojazdów i kupuje auta elektryczne. W 2017 roku miasto zakupiło 8 pojazdów tego typu. Ponadto, w lutym 2018 roku Szczecinie powstaną trzy ogólnodostępne i darmowe stacje szybkiego ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli lepsze możliwości naładowania aut. W chwili obecnej prowadzone są dalsze prace związane z rozbudową systemu ładowania pojazdów elektrycznych w mieście. W 2018 r. przewiduje się instalacje kolejnych 2 stacji szybkiego ładowania oraz 4 stacji ładowania wolnego. Obecnie trwają analizy potencjalnych miejsc lokalizacji stacji oraz dostępności źródeł energii w wybranych obszarach. Miasto współpracując z Grupą Enea wytypowało 11 miejsc na terenie miasta, gdzie takie stacje pojazdów powinny być w pierwszych etapach posadowione.

Jest to kolejne już od lat konsekwentne działanie na rzecz poprawy standardu ekologicznego Szczecina, który na tle większości polskich metropolii już dziś należy do najlepszych. W ostatnich kilkunastu latach zrealizowano kompleksowy program poprawy jakości wody o wartości znacznie przekraczającej miliard złotych, rozwiązano problem gospodarki odpadami budując za przykładem choćby Wiednia nowoczesną spalarnię odpadów produkującą energię elektryczną, zmodernizowano większość systemowych źródeł ciepła, opierając je na gazie i  biomasie, urządza się nowe parki, skwery i fontanny. Właśnie na tym między innymi Szczecin buduje swoją przewagę konkurencyjną wśród swoich nowych mieszkańców i inwestorów.

Materiały powiązane

RaportyGospodarka o obiegu zamkniętym otwiera przed firmami nowe możliwości rozwoju
Gospodarka o obiegu zamkniętym otwiera przed firmami nowe możliwości rozwoju
11.12.2018
NieruchomościŚląskie centrum biurowe pod opieką CBRE
Śląskie centrum biurowe pod opieką CBRE
18.02.2019
NieruchomościGalerie handlowe muszą stawiają na różnorodność
Galerie handlowe muszą stawiają na różnorodność
31.10.2018
Poprzedni
Biuro 3.0 - nowa jakość w miejscu pracy
Biuro 3.0 - nowa jakość w miejscu pracy
Następny
10 sygnałów, które świadczą o tym, że nadszedł najwyższy czas na zmianę pracy
10 sygnałów, które świadczą o tym, że nadszedł najwyższy czas na zmianę pracy

Newsletter

Kalendarium

 • E-learning i Zarządzanie Wiedzą 201921.03.2019 Warszawa
 • Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy21.03.2019 Warszawa
 • LEAN BLACK BELT® - program menedżerski21.03.2019
Zobacz inne

Oferty Pracy

 • Serwisant we WrocławiuKinnarps Polska Sp. z o. o.Wrocław
 • Key Account Manager w WarszawieKinnarps Polska Sp. z o. o.Warszawa
 • Key Account Manager w KatowicachKinnarps Polska Sp. z o. o.Katowice
 • Key Account Manager w ŁodziKinnarps Polska Sp. z o. o.Łódź
Zobacz inne
 • Kinnarps Polska Sp. z o. o.meble biurowe, fit-out
Zobacz inne

Eksperci

Łukasz Mazurczak
Łukasz Mazurczak
zobacz innych

Bibliografia Outsourcingu

Mamy już 42380
pozycji w bazie

Outsourcing&More

Newsroom

 • Nowa inwestycja GSK Finance Hub w PoznanNowa inwestycja GSK Finance Hub w Poznan19.03.2019
 • Rozwój rynku biurowego w Szczecinie przyśpieszy w 2019 roku Rozwój rynku biurowego w Szczecinie przyśpieszy w 2019 roku19.03.2019
 • 4F w Galerii Młociny4F w Galerii Młociny18.03.2019
 • Prognozy dla europejskiego rynku inwestycyjnegoPrognozy dla europejskiego rynku inwestycyjnego18.03.2019
 • SMA Magnetics kolejnym najemcą Goodman Kraków Airport Logistics CentreSMA Magnetics kolejnym najemcą Goodman Kraków Airport Logistics Centre18.03.2019
Zobacz inne

Literatura

Outsourcing w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa
Outsourcing w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa Difin
Zobacz inne

Blogi

 • "Biurowe aaS'y"
  "Biurowe aaS'y"Karina Kreja
 • Ile kosztuje nas praca?
  Ile kosztuje nas praca?Karina Kreja
 • Gdy EX przegrywa z CX
  Gdy EX przegrywa z CXKarina Kreja
 • Strategie na rynku Wynajmującego
  Strategie na rynku WynajmującegoKarina Kreja
 • Alfabet obsługi Klienta
  Alfabet obsługi KlientaRobert Zych
Zobacz inne
 • Piotr Rutkowski
  Piotr Rutkowski Ekspert ds. outsourcingu
 • Karol Froń
  Karol Froń
 • Waldek Olbryk
  Waldek Olbryk
 • Rafał Jarosz
  Rafał JaroszEkspert branży Call Contact Center
 • Daniel Bąk
  Daniel BąkEkspert w dziedzinie BPM, ECM, Back Office Outsourcing, Zarządzanie dokumentami
Zobacz inne

Baza Firm

Treyst Nieruchomości Sp. z o.o.
Treyst Nieruchomości Sp. z o.o.
Zobacz inne